Privacystatement

Privacystatement EMtech

Dit is het privacy statement van EMtech Industrial Repairs bv gevestigd te 5708 HN Helmond aan de Steenovenweg 5 (hierna: EMtech), www.emtech.nl.

 

1. Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). EMtech Industrial Repairs bv is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

2. Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker

3. Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EMtech Industrial Repairs bv. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

 

3.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het nakomen van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten, in het bijzonder:

 • Om de goederen of diensten bij u te leveren 
 • Het afhandelen van uw betaling 
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

3.2 Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen email.

4. Inzien, corrigeren of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@emtech.nl. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via office@emtech.nl.

EMtech Industrial Repairs bv
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond Nederland

E-mail: office@emtech.nl
Tel: +31 492 472 410

KvK: 17192652

? Vlag van Duitsland Datenschutz EMtech

Dies ist die Datenschutzerklärung von EMtech, 5708 HN Helmond, Steenovenweg 5 (im Folgenden: EMtech Industrial Repairs bv), www.emtech.nl.

1. Anwendbarkeit

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle datenschutzrelevanten Informationen oder persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, beispielsweise über ein Registrierungsformular, ein Kontaktformular oder Bestellungen, die Sie aufgeben. Wir legen großen Wert auf die Privatsphäre unserer Kunden und legen daher größten Wert auf den Umgang mit und den Schutz personenbezogener Daten. Wir verarbeiten Daten gemäß den Bedingungen der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO). EMtech Industrial Repairs bv ist im Sinne der DSGVO für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Dies bedeutet, dass nur wir bestimmen, welche personenbezogenen Daten zu welchem ​​Zweck und auf welche Weise verarbeitet werden. Wir sind dafür verantwortlich, dass Ihre persönlichen Daten gemäß der DSGVO ordnungsgemäß und sorgfältig verarbeitet werden. In dieser Datenschutzerklärung erklären wir, welche Daten wir verarbeiten und für welche Zwecke sie verwendet werden.

2. Übersicht über personenbezogene Daten

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten:

 • Vor- und Nachname
 • Geschlecht
 • Adressinformationen
 • Telefonnummer
 • E-Mail-Adresse
 • IP-Adresse eines Website-Besuchers

3. Zweck und Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten

Durch die Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung erteilen Sie eine ausdrückliche Erlaubnis im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der DSGVO zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die nachstehend aufgeführten Zwecke. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Wenn Sie uns jedoch keine Daten zur Verfügung stellen oder bestimmte Daten von uns verarbeiten lassen, können wir Sie möglicherweise nicht ordnungsgemäß bedienen.

Wenn Sie uns keine ausdrückliche Erlaubnis zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben oder wenn Sie diese Erlaubnis widerrufen haben, kann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Artikel 6 (1) (b), (c) und / oder (f) der DSGVO unterliegen. . In diesem Fall kann die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ohne Ihre Zustimmung erfolgen, sofern dies für die Ausführung einer Vereinbarung, an der Sie beteiligt sind, oder für die Vertretung der berechtigten Interessen von Emtech erforderlich ist. Darüber hinaus sind wir möglicherweise gesetzlich verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

3.1 Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:

Erfüllung der Vereinbarung, die wir mit Ihnen geschlossen haben, insbesondere:

 • Um Ihnen die Waren oder Dienstleistungen zu liefern
 • Abwicklung Ihrer Zahlung
 • Senden Sie unseren Newsletter und / oder unsere Werbebroschüre
 • Sie anrufen oder per E-Mail kontaktieren zu können, wenn dies für die Ausführung der mit Ihnen geschlossenen Vereinbarung erforderlich ist
 • Um Sie über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten zu informieren

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt erforderlich, um die Zwecke zu erfassen, für die Ihre Daten erhoben werden.

Weitergabe an Dritte

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn dies mit den oben genannten Zwecken vereinbar ist. Die Bereitstellung an Dritte kann für die Erfüllung der Vereinbarung, die wir mit Ihnen schließen, erforderlich sein, kann zur Verteidigung eines berechtigten Interesses von uns erforderlich sein oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung gegenüber uns. Wir schließen eine Verarbeitungsvereinbarung mit Unternehmen ab, die Ihre Daten in unserem Namen verarbeiten, um das gleiche Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Wir bleiben für diese Verarbeitungsvorgänge verantwortlich. Außerhalb der vorherigen Situationen geben wir Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Genehmigung an Dritte weiter.

3.2 Kommerzielle Zwecke

Ihre Daten werden nicht zu kommerziellen Zwecken verkauft oder an Dritte weitergegeben, es sei denn, Sie geben dies ausdrücklich zu.

Wir können Ihre personenbezogenen Daten für kommerzielle Zwecke verwenden, um Sie beispielsweise über unsere Dienstleistungen oder relevante Produkte oder Dienstleistungen sorgfältig ausgewählter Organisationen zu informieren. In diesem Fall werden Sie nur über die von Ihnen registrierte E-Mail-Adresse informiert. Wenn Sie keine Informationen zu relevanten Produkten oder Dienstleistungen erhalten möchten, können Sie dies einfach angeben, indem Sie in der erhaltenen E-Mail auf "Abbestellen" klicken.

4. Anzeigen, Korrigieren oder Löschen

Sie können einen Antrag auf Zugriff, Korrektur, Löschung, Datenübertragung Ihrer persönlichen Daten, Antrag auf Löschung Ihrer Einwilligung oder einen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten an office@emtech.nl senden. Sie haben das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten anzuzeigen, zu korrigieren, zu löschen oder einzuschränken. Sie haben auch das Recht, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen.

Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit ("Datenübertragbarkeit"), wenn wir über digitale personenbezogene Daten verfügen, die wir entweder mit Ihrer Erlaubnis verarbeiten oder verarbeiten, um eine mit Ihnen geschlossene Vereinbarung durchzuführen.Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns senden können, um die digitalen personenbezogenen Daten, die wir über Sie in einer lesbaren Computerdatei gespeichert haben, an Sie oder eine andere von Ihnen genannte Organisation zu senden. Um sicherzustellen, dass Sie die Zugangsanfrage gestellt haben, bitten wir Sie, eine Kopie Ihrer ID mit der Anfrage zu senden. Machen Sie Ihr Passfoto, MRZ (maschinenlesbare Zone, der Streifen mit den Nummern am unteren Rand des Passes), die Passnummer und die Bürgerservicenummer (BSN) in dieser Kopie schwarz. Dies dient zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich, jedoch innerhalb von vier Wochen beantworten. Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der nationalen Aufsichtsbehörde, der niederländischen Datenschutzbehörde, einzureichen.

5. Kontakt

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und ergreifen geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unbefugte Änderung zu verhindern. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß gesichert sind oder Hinweise auf Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an office@emtech.nl

EMtech Industrial Repairs bv

Steenovenweg 5

5708 HN Helmond Niederlande

E-Mail: office@emtech.nl 

Tel.: +31 492 472 410

Handelskammer: 17192652